[VIP] DesignCode: Build Beautiful Apps with GPT-4 and Midjourney

 • 22/06/2023
93 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

Lượt xem sản phẩm Tải VIP (10000 Points)
 • Dung lượng : 834MB – Zip File
 • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan

Design and develop apps using GPT-4 and Midjourney with prompts for SwiftUI, React, CSS, app concepts, icons, and copywriting.

 • Design and Code with ChatGPT and Midjourney

Design and develop apps using GPT-4 and Midjourney with prompts for SwiftUI, React, CSS, app concepts, icons, and copywriting

 • GPT-4 for Building Apps

Introduction to ChatGPT for app development: craft prompts, handle copywriting, and develop product strategy

 • Midjourney for Product Design

Craft beautiful web pages using Midjourney’s AI-generated visuals, app icons, wallpapers, web backgrounds and turn images to vector

 • SwiftUI with GPT4

Building an iOS App with SwiftUI and ChatGPT: A Step-by-Step Guide for Beginners

 • SwiftUI Sunflower Pattern

Create stunning SwiftUI animations using ChatGPT’s instructions, experimenting with colors, positions, and element properties

 • SwiftUI Animate Galaxy

Enhancing SwiftUI Animations with ChatGPT Prompts and Xcode Changes

 • SwiftUI Card Design in Prompt

Design a layout using a single prompt. Learn about Dynamic Type, gradients, spacers and SF Symbols

 • SwiftUI Card Drag Gesture

Creating a Draggable and Rotating 3D Card in SwiftUI using ChatGPT

 • SwiftUI Card Animated Particles

Creating a Particle Effect with SwiftUI using CAEmitterCell and ChatGPT

 • SwiftUI Card Interactive Particles

Create stunning particle animations in SwiftUI: techniques for adding color, glow, dragging, and overlays

 • Shiny Card in React and CSS

Create a 3D card with React, CSS and Styled-Components using ChatGPT and CodeSandbox for error handling, image placeholder and collaboration

 • CSS Styling and Dark Mode

Style the card with prompts, setting the background image, centering the card, and applying a dark mode theme


2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.