Paladise Font Extras

  • 05/03/2023
138 Tải về
Báo lỗi
Bạn cần phải đăng nhập

Chưa có tài khoản? Tạo tài khoản


Đăng nhập tài khoản

xem sản phẩm
Lượt xem sản phẩm Tải VIP (1000 Points)
  • Dung lượng : 116KB
  • Pass giải nén (nếu có): dohoavip.com

File liên quan

Từ khóa liên quan

Hi Guys ! How are you ? We hope you are great ! We just launch our newest product. We made a playful font, so cool and so beauty, called Paladise Font. This font is great for logo, poster, clothing, branding, party invitation, and many many other cool design projeects. Paladise comes with a loooot of alternate character, and also come with 26 bonus vectors.

Paladise Font:

  • Paladise Script (Otf/Ttf)
  • Paladise Bonus (Otf/Ttf)
  • Add more style to each font with OpenType Features – stylistic alternates, lowercase initial form and final form, ligatures, stylistic sets.
  • The Paladise is a PUA encoded font – it may be used in almost any program by using your Operating System’s utilities (CharacterMap for Windows and Font Book for Mac.), as well as Illustrator, Photoshop CC 2017 and several other applications.
  • Multilingual support – spread your message globally AÀÁÂÃÄÅCÇDÐEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛWYÝŸỲŸÆŒßÞþ

2017-2023 Dohoavip -All Rights Reserved.

Chấp nhận thanh toán:

Dohoavip.com là một trang web cung cấp nội dung đồ họa miễn phí hỗ trợ các nhà thiết kế đồ họa mới bắt đầu cũng như những người làm việc tự do. Bạn không cần mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, trên trang web của chúng tôi bạn sẽ tìm thấy nhiều nội dung cao cấp miễn phí như Mockups,Preset, Actions, Video Templates, Fonts, Luts, Sounds, và nhiều hơn nữa.